Klachtenregeling

Procedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Mijn praktijk voldoen aan deze eisen en is lid van Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG.

Hoe gaat het als er een probleem is? Als u niet tevreden bent over de hulpverlening van Praktijk Vogel&Vis dan wil ik dat graag weten. De klacht kan over allerlei dingen gaan, zoals de communicatie, werkwijze, verslaglegging.

De eerste stap is dat u de klacht kenbaar aan mij maakt, dan kunnen we dit gezamenlijk bespreken en kijken naar oplossingen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden en/of komen we er niet uit, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het indienen van een klacht en een beroep doen op de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG

Een cliënt van een zorgverlener kan een klacht indienen middels de Servicedesk van het NIBIG te Ommen, wanneer een gesprek met de zorgverlener en de bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG zal bij de ingediende klacht ook beoordelen of die procedure eerst is gevolgd en zo nee naar de reden daarvan vragen.

Een klacht indienen bij de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet de cliënt door de klacht, bij voorkeur digitaal, in te sturen aan de Servicedesk van het NIBIG in Ommen. De Servicedesk zorgt ervoor dat de klacht aan de secretaris van de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG wordt overgedragen.

Zowel de cliënt als de zorgverlener kunnen voor nadere vragen contact opnemen met de NIBIG Servicedesk. Daar zal een medewerker uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden of de vraag doorgeleiden naar de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG.

De werkwijze van de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG

De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG heeft de bevoegdheid om bij de behandeling van een klacht deskundigen op te roepen en te horen.

Niet iedere klacht is inhoudelijk even ingewikkeld. Om die reden heeft de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen. Eerst beoordeelt de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG de vraag of de cliënt “aan het juiste adres is” met zijn of haar klacht. Dat heet juridisch de beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht. Als het antwoord op die vraag “ja” is, kan de voorzitter bij een eenvoudige klacht schriftelijk uitspraak doen. Bij meer ingewikkelde zaken volgt een mondelinge behandeling door de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG, waarbij de cliënt en de aangeklaagde zorgverlener worden gehoord. De NIBIG-Geschilleninstantie heeft de bij de wet toegekende bevoegdheid om een bindende uitspraak te doen en in een voorkomend geval een schadevergoeding aan een cliënt toe te kennen van maximaal € 25.000,00.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

U kunt ook online een klachtenformulier invullen: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/

Voor meer informatie over de werkwijze van NIBIG: https://nibig-geschillencommissie.nl/